Privacyverklaring CENTA Nederland B.V.

CENTA Nederland B.V., gevestigd aan de Nijverheidsweg 4, 3251 LP, Stellendam,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals
weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://centapowertransmissions.com/nl/contact-nl/
Nijverheidsweg 4
3251 LP Stellendam, Nederland
0187-491995

Persoonsgegevens die wij verwerken
CENTA Nederland B.V. verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van
onze diensten en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam;
– Adresgegevens;
– Telefoonnummer;
– E-mail adres;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en
telefonisch contact.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of diensten hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen
over personen die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan om betrokken te
zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te zorgen dat er ouderlijke
toestemming is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een persoon jonger dan 16 jaar,
neem dan contact op met centa@centanederland.nl en wij verwijderen deze
persoonlijke gegevens.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CENTA Nederland B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– U te kunnen bellen of e-mailen inzien dit nodig is om onze dienstverlening uit
te kunnen voeren;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren of op te halen;
– CENTA Nederland B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk
toe verplicht zijn, zoals voor de belasting.

Geautomatiseerde besluitvorming
CENTA Nederland B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerking
besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij
om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of –systemen,
zonder dat daar een medewerker aan te pas komt.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
CENTA Nederland B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig
is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
CENTA Nederland B.V. verkoopt uw persoonsgegevens niet aan derden en
verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze
overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij
een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. CENTA Nederland B.V. blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij kunnen gaan gebruiken
CENTA Nederland B.V. gebruikt momenteel geen technische of functionele cookies.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website
wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Mochten wij deze
cookies gaan gebruiken, dan zijn zij noodzakelijk voor de technische werking van
de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren
werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij
hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast
kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw
browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te
verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van
uw persoonsgegevens door CENTA Nederland B.V. en heeft u het recht op
gegevens overdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u, of een andere door u genoemde organisatie, toe testuren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering,
gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw
toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar
centa@centanederland.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door u is
gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te
sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook
met nummers onderaan het paspoort) zwart. Dit beschermt uw privacy. We
reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, op uw verzoek.

CENTA Nederland B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om
een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit
Persoonsgegevens, Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
CENTA Nederland B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft
dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,
neem dan contact op met centa@centanederland.nl

Scroll naar boven